نام: حسن
نام خانوادگی: میرزاپور
آدرس:
تلفن: 05138847748
همراه: 09379653594
توضیحات:
شغل: مدیر کنترل کیفی
ایمیل: Mirzapuor@imenazma.org