نام: مهدی
نام خانوادگی: ساقی
آدرس:
تلفن: 05138847748
همراه:
توضیحات:
شغل: بازرس فنی
ایمیل: Saghi@imenazma.org